BURIED IN THE HONORARY CEMETERY

Last name, first name, patronymic Dates
Heydar A. Aliyev 1923-2003
Sabit G. Abbasaliyev 1932-1982
Akim A. Abbasov

1911-1992

Gurban A. Abbasov

1926-1994

Shaig Abdulla (Abdulla M. Talybzadeh)

1881-1959

Hassan M. Abdullayev

1918-1993

Mikayil H. Abdullayev

1921-2002

Mikhail Vladimirovitch Abramovitch

1884-1965

Vasif Z. Adygozalov

1935-2006

Agha Nematulla

1896-1958

Samad agha H. Aghamalyoghlou

1867-1930

Bahram J. Aghayev

1884-1956

Boyuk M. Aghayev

1907-1965

Musa I. Aghayev

1914-1965

Iosif Aleksandrovitch Aleksandrov

1893-1968

Gamar H. Almaszadeh

1915-2006

Salam M. Aydinbeyov

1912-1967

Baba G. Babazadeh

1911-1962

Besti M. Baghyrova

1905-1962

Ali B. Bayramov

1889-1920

Jeyran S. Bayramova

1896-1987

Alirza B. Bayramzadeh

1911-1963

Rashid M. Behbudov

1915-1989

Sergey Andreyevitch Belov

1911-1967

Leyla A. Badirbeyli

1920-1999

Bashir Safaroghlou

1925-1969

Ivan Vasilyevitch Bokov

1879-1952

Bulbul (Murtuza M.R. Mammadov)

1897-1961

Bashir N. Bunyadov

1895-1967

Ziya M. Bunyadov

1923-1997

Cabbarlı Cəfər Qafar oğlu

1899-1934

Jafar G. Jabbarly

1933-2002

Jabir Novruz (Jabir M. Novruzov)

1921-1991

Jahangir S. Jahangirov

1914-1973

Jafar H. Jafarov

1915-1957

Jafar H. Jafarov

1900-1961

Saftar M. Jafarov

1949-1991

Vagif J. Jafarov

1946-1994

Afiyeddin J. Jalilov

1881-1928

Ivan Nikiforovitch Chikaryov

1896-1981

Museyib M. Dadashov

1905-1946

Aleksey Semyonovitch Dashkov

1915-1965

Marziya Y. Davudova

1901-1962

Fuad H. Abdurrahmanov

1915-1971

Ibrahim M. Abilov

1881-1923

Mahmoud A. Abilov

1898-1972

Abulfaz Elchibey (Abulfaz G. Aliyev)

1938-2000

Fuad A. Efendiyev

1909-1963

Heydar K. Efendiyev

1907-1967

Ilyas M. Efendiyev

1914-1996

Aghamirza M. Ahmedov

1905-1964

Alesker H. Alekberov

1910-1963

Shovkat F. Alekberova

1922-1993

Suleyman A. Aleskerov

1924-2000

Shamama M. Aleskerova

1904-1977

Ali Nezmi (Ali Mammadzadeh)

1878-1946

Enver A. Alibeyli

1916-1968

Agil A. Aliyev

1926-2006

Aziz M. Aliyev

1897-1962

Firudin A. Aliyev

1936-1983

Gulbala A. Aliyev

1879-1971

Hashym B. Aliyev

1892-1919

Hassan A. Aliyev

1907-1993

Kamil M. Aliyev

1921-2005

Mahmoud I. Aliyev

1908-1958

Mammadali D. Aliyev

1912-1965

Mirzagha A. Aliyev

1883-1954

Tamerlan A. Aliyev

1921-1997

Tofig M. Aliyev

1928-1993

Zarifa A. Aliyeva

1923-1985

Masud A. Alizadeh

1932-1968

Amin H. Aminbayli

1909-1949

Ali J. Amirov

1915-1979

Fikret M. Amirov

1922-1984

Husseyn Arablinski (Husseynbala M. Khalafov)

1881-1919

Mahammad N. Asadov

1941-1991

Evez Sadyg (Abulfaz A. Sadygov)

1898-1956

Azim A. Azimzadeh

1880-1943

Azizagha M. Azizbeyov

1903-1966

Shamil A. Azizbeyov

1906-1976

Pusta M. Azizbeyova

1929-1998

Tofig M. Azizov

1932-1998

Stepan Alekseyevitch Fedorenko

1908-1972

Soltan I. Hajibeyov

1919-1974

Useyir A. Hajibeyov

1885-1948

Zulfugar A. Hajibeyov

1884-1950

Meleyke H. Hajibeyova

1893-1966

Ahmed J. Hajiyev

1917-2002

Husu H. Hajiyev

1897-1931

Nazim M. Hajiyev

1924-1962

Rauf S. Hajiyev

1922-1995

Zulfu S. Hajiyev

1935-1991

Abdurrahim bey A. Hagverdiyev

1870-1933

Arif N. Heydarov

1926-1978

Nazar H. Heydarov

1896-1968

Mammadsharif H. Hamidov

1917-1969

Alesker N. Husseynov

1928-1976

Hajibaba H. Husseynov

1919-1993

Heydar N. Husseynov

1908-1950

Ismayil A. Husseynov

1910-1969

Kamran A. Husseynov

1913-2006

Mikayil A. Husseynov

1905-1992

Arif I. Husseynzadeh

1970-1991

Rafig R. Khalafov

1939-1998

Khalil Rza Uluturk (Khalil R. Khalilov)

1932-1994

Gurban A. Khalilov

1906-2000

Mammad R. Khalilov

1917-1976

Zahid I. Khalilov  

1911-1974

Ajdar M. Ibrahimov

1919-1993

Ali I. Ibrahimov

1913-1990

Hajagha K. Ibrahimov

1923-1992

Ibrahim I. Ibrahimov

1912-1994

Mirza A. Ibrahimov

1911-1993

Zulfali I. Ibrahimov

1910-1972

Mammad S. Iskanderov

1909-1965

Gasym I. Ismayilov (Sultanov)

1885-1922

Rustam H. Ismayilov

1909-1972

Tofig K. Ismayilov

1933-1991

Kazym Ziya (Kazym I. Kazymzadeh)

1896-1956

Selaheddin I. Kazymov

1920-1978

Latif H. Kerimov

1906-1991

Aleksandr Arsenyevitch Kisselyov

1907-1956

Ivan Zakharovitch Kuleshov

1922-1964

Elmira M. Gafarova

1934-1993

Ivan Yegorovitch Gandyurin

1885-1982

Abdulla I. Garayev

1910-1968

Gara A. Garayev

1918-1982

Jalal M. Garyaghdy

1914-2001

Imran H. Gasymov

1918-1981

Mirbashir F. Gasymov

1879-1949

Salim G. Gasymov

1907-1957

Yusif I. Gasymov

1896-1957

Emilya Kondratyevna Gasymova

-1949

Anver A. Gasymzadeh

1912-1969

Mirali S. Gashgay

1907-1977

Ismat I. Gayibov

1942-1991

Sara B. Gedimova

1922-2005

Abdulla M. Gadirov

1916-1979

Fatma G. Gadri

1906-1968

Gulam Yahya

1906-1986

Alovsat N. Guliyev

1922-1969

Piri D. Guliyev (Master Piri)

1869-1951

Tofig A. Guliyev

1917-2000

Mammadpasha P. Guluzadeh

1914-1994

Aghadadash G. Gurbanov

1911-1965

Shykhali G. Gurbanov

1925-1967

Hokuma A. Gurbanova

1913-1988

Semyon Samuilovitch Levin

1904-1972

Alish J. Lemberanski

1914-1999

Aleksandr Osipovitch Makovelski

1884-1969

Jamaleddin M. Magomayev

1910-1977

Muslum (Abdulmuslum) M. Magomayev

1885-1937

Faramaz G. Magsudov

1930-2000

Mehdi Husseyn (Mehdi A. Husseynov)

1909-1965

Shafaet F. Mehdiyev

1910-1993

Mikhail Pimenovitch Melnikov

1871-1924

Rashid A. Majidov

1908-1970

Melik M. Maharramov

1920-2004

Firuz A. Melikov

1902-1965

Mammad Araz (Ibrahimov I. Mammad)

1933-2004

Mammad Arif (Mammad Arif M. Dadashzadeh)

1904-1975

Mammad Jafar (Mammad Jafar Z. Jafarov)

1909-1992

Mammad Rahim (Mammad Rahim A. Husseynov)

1907-1977

Yusif H. Mammadaliyev

1905-1961

Jalil M. Mammadguluzadeh

1866-1932

Hamida khanym A. Mammadguluzadeh-Javanshir

1873-1955

Gulam M. Mammadli

1897-1994

Jalil F. Mammadov

1910-1953

Abulfat H. Mammadov

1898-1957

Mehdi A. Mammadov

1918-1985

Mammad H. Mammadov

1939-

Mammadagha A. Mammadov

1926-1971

Rafig M. Mammadov

1933-1991

Veli H. Mammadov

1931-1991

Shovkat H. Mammadova

1897-1981

Mammad M. Mammadyarov

1875-1933

Mustafa H. Mardanov

1894-1968

Mirasadulla M. Mirgasymov

1883-1958

Azad K. Mirzajanzadeh

1928-2006

Osman M.H. Mirzayev

1937-1991

Safiyar B. Musayev

1935-1999

Mirfattah Musavi

1891-1919

Khydyr H. Mustafayev

1905-1975

Imam D. Mustafayev

1910-1997

Rustam M. Mustafayev

1910-1940

Murtuza F. Naghiyev

1908-1975

Gurban H. Namazaliyev

1947-1991

Vsevolod Fyodorovitch Negreyev

1900-1967

Nabi Khazri (Nabi A. Babayev)

1924-2007

Husseyn H. Najafov

1907-1967

Niyazi N. Najafov

1922-1991

Nasrulla H. Nasrullayev

1920-1978

Vasili Alekseyevitch Nikolski

1882-1967

Niyazi (Niyazi Z. Taghyzadeh-Hajibeyov)

1912-1984

Mammad Said Ordubadi (Mammad Said H. Ordubadi)

1872-1950

Gurban B. Pirimov

1880-1965

Pishavari Seyidjafar S. Javadzadeh (Khalkhali)

1892-1947

Iqor Aleksandrovitch Plavski

1939-1991

Mohsun M. Poladov  

1905-1966

Yevgeni Grigoryevitch Protokovets

1931-1989

Vladimir Grigoryevitch Rasskazov

1927-1969

Najafgulu R. Rafiyev

1912-1970

Sadig H.Y. Rahimov   

1914-1975

Suleyman H. Rahimov

1900-1983

Shamsi N. Rahimov

1924-1994

Rasul Rza (Rasul I. Rzayev)

1910-1981

Husseyn J. Rasulbeyov

1917-1984

Majid L. Rasulov

1916-1993

Nabi R. Rustamov

1911-1964

Said A. Rustamov

1907-1983

Hagigat A. Rzayeva

1907-1969

Sabit Rahman (Sabit K. Mahmudov)

1910-1970

Sabsay Pinkhos (Pyotr) Vladimirovitch

1893-1980

Natig S. Sadygzadeh

1942-1988

Ilya Moiseyevitch Safonov

1909-1967

Husseyngulu M. Sarabski (Rzayev)

1879-1945

Baghyr G. Seyidzadeh

1912-1968

Fariz M. Safarov

1920-1964

Samad Vurghun (Samad Y. Vekilov)

1906-1956

Ruba S. Sardarova

1897-1965

Sidgi Ruhulla (Ruhulla F. Akhundov)

1886-1959

Shamsaddin G. Sultanov

1917-1976

Suleyman Nuri

1895-1966

Suleyman Rustam (Suleyman A. Rustamzadeh)

1906-1989

Suleyman Sani Akhundov (Suleyman R. Akhundov)

1875-1939

Ismayil G. Shykhly

1919-1995

Seyid Mir Mohsun Agha S.I. Shushinski 

1889-1965

Ali Taghyzadeh

1883-1966

Konstantin Vladimirovitch Tkachenko

1906-1969

Mustafa A. Topchubashov

1895-1981

Vahid (Alagha M. Iskenderov)

1894-1965

Mammad K. Veysov

1900-1974

Leyla M. Vekilova

1927-1999

Ali G. Veliyev

1901-1983

Suleyman A. Vezirov

1910-1973

Ahad A. Yagubov

1908-1979

Yusif Samadoghlou (Yusif S. Vekilov)

1935-1998

Grigory Alekseyevich Zaytsev

1915-1966

Hajybaba M. Zeynalov

1909-1969

Nasiba J. Zeynalova

1916-2004

Hassan bey S. Zardabi (Melikov)

1837-1907

Vladimir Pavlovitch Zuvanov (Heybat H. Heybatov)

1898-1959

top