KƏND TƏSƏRRÜFATI GÖSTƏRİCİLƏRİ

Kənd təsərrüfatı dövriyyəsində olan torpaqların mülkiyyət və növlər üzrə bölgüsü
(ilin axırına; min hektar)

 
İllər
Cəmi torpaqlar
o cümlədən

dövlət mülkiyyətində olan torpaqlar

bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar

xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar

Kənd təsərrüfatı dövriyyəsində olan bütün növlər üzrə torpaqlar
2000
6756,8
3090,8
1990,9
1675,1
2001
7018,0
3356,6
1983,5
1677,9
2002
6999,9
3343,3
1977,9
1678,7
2003
6984,0
3315
1984,9
1684,1
2004
6986,0
3315,2
1982,8
1688
2005
6984,8
3310,6
1980,2
1694
2006
6990
3320.8
1971.2
1698
2007
6990.1
3320.3
1970.8
1699
o cümlədən: kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar
2000
4557,0
1769
1136,7
1651,3
2001
4578,2
1798,8
1126,1
1653,3
2002
4570,3
1790,8
1125,0
1654,5
2003
4578,9
1789,4
1130,5
1659
2004
4580,0
1789,5
1128,9
1661,6
2005
4584,8
1791,4
1127,2
1666,2
2006
4581.8
1791.5
1123.7
1666.6
2007
4582
1791
1123.3
1667.7
 
əkin yeri
2000
1792,5
290,8
95,2
1406,5
2001
1804,3
297,8
89,2
1417,3
2002
1804,4
295,3
90,3
1418,8
2003
1808,6
296,6
90,7
1421,3
2004
1811,2
296
89,9
1425,3
2005
1814
295,8
90,5
1427,7
2006
1812.2
293.5
90.9
1427.8
2007
1813.7
293.2
90.9
1429.6
çoxillik əkmələr
2000
218,4
52,1
4,2
162,1
2001
209,7
52,5
4,2
153
2002
208,6
52,5
4,1
152
2003
208,7
51,9
4,2
152,6
2004
206,1
51,9
4,3
149,9
2005
205,0
50,9
5,2
148,9
2006
204.8
51.1
5.3
148.4
2007
204
51.1
5.2
147.7
otlaq və biçənəklər
2000
2546,1
1426,1
1037,3
82,7
2001
2564,3
1448,4
1032,6
83,3
2002
2557,3
1443
1030,6
83,7
2003
2561,7
1440,9
1035,6
85,2
2004
2562,7
1441,6
1034,8
86,3
2005
2565,8
1444,8
1031,6
89,4
2006
2564.8
1446.9
1027.5
90.4
2007
2564.3
1446.7
1027.2
90.4
 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu
(faktiki mövcud qiymətlərlə; milyon manat)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları
1060.7
1270.5
1366.5
1476.6
1732.1
1969.7
2318.3
o cümlədən:
bitkiçilik
617.7
774.1
807
874.8
988.2
1124.3
1303.1
heyvandarlıq
443
496.4
559.5
601.8
743.9
845.4
1015.2
Kənd təsərrüfatı müəssisələri
23.9
22.8
41.6
63.2
68.9
63.6
98.8
o cümlədən:
bitkiçilik
17.8
11
10.3
13.0
14
15.9
17.7
heyvandarlıq
6.1
11.8
31.3
50.2
54.9
47.7
81.1

Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

1036.8
1247.7
1324.9
1413.4
1663.2
1906.1
2219.5
o cümlədən:
bitkiçilik
599.9
763.1
796.7
861.8
974.2
1108.4
1285.4
heyvandarlıq
436.9
484.6
528.2
551.6
689
797.7
934.1
 

Meşəçilik, balıqçılıq və ov üzrə ümumi məhsulun dəyəri
(faktiki qiymətlərlə; min manat)

 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Meşəçilik
551.2
542.8
706.2
871.3
827.7
1222.4
Balıqçılıq
17903
18924
19043.4
19155.1
21001.4
26778.7
Ovçuluq
11.4
11.8
13.2
6.3
5.1
3.3
 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal sahələri üzrə strukturu
(müqayisəli qiymətlərlə; yekuna görə, faizlə)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları
100
100
100
100
100
100
100
o cümlədən:
bitkiçilik
58.2
60.9
59.1
59.2
57.1
57.1
56.2
heyvandarlıq
41.8
39.1
40.9
40.8
42.9
42.9
43.8
Kənd təsərrüfatı müəssisələri
100
100
100
100
100
100
100
o cümlədən:
bitkiçilik
74.5
48.2
24.8
20.6
20.3
25
17.9
heyvandarlıq
25.5
51.8
75.2
79.4
79.7
75
82.1

Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

100
100
100
100
100
100
100
o cümlədən:
bitkiçilik
57.9
61.2
60.1
61.0
58.6
58.2
57.9
heyvandarlıq
42.1
38.8
39.9
39.0
41.4
41.8
42.1
 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının təsərrüfat kateqoriyaları üzrə strukturu
(faktiki qiymətlərlə; yekuna görə, faizlə)

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları
100
100
100
100
100
100
100
o cümlədən:
kənd təsərrüfatı müəssisələri
2.3
1.8
3.0
4.3
4.0
3.2
4.3

fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

97.7
98.2
97.0
95.7
96.0
96.8
95.7
 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının təsərrüfat kateqoriyaları üzrə fiziki həcm indeksi
(müqayisəli qiymətlərlə; 2000=100)

İllər
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları
o cümlədən
kənd təsərrüfatı müəssisələri
əhali və ailə kəndli təsərrüfatları
2001
111.1
96.0
111.5
2002
118.2
107.0
118.5
2003
124.8
181.3
123.4
2004
130.5
220.7
128.3
2005
140.3
230.4
138.1
2006
141.6
226.8
140.1
2007
147.2
318.9
143.8
 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının təsərrüfat kateqoriyaları üzrə strukturu
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarına faizlə)

 
Kənd təsərrüfatı müəssisələri
Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları
2005
2006
2007
2005
2006
2007
Taxıl-cəmi:
ilkin çəkidə
2.8
2.4
2.7
97.2
97.6
97.3
təmiz çəkidə
2.7
2.3
2.6
97.3
97.7
97.4
Pambıq
2.5
3.2
4.2
97.5
96.8
95.8
Tütün
5.6
0.1
3.5
94.4
99.9
96.5

Şəkər çuğunduru (sənaye emalı üçün)

5.0
2.3
3.5
95.0
97.7
96.5
Dən üçün günəbaxan
1.7
1.0
3.8
98.3
99.0
96.2
Kartof
0.2
0.2
0.1
99.8
99.8
99.9
Tərəvəz
0.7
0.5
0.7
99.3
99.5
99.3
Bostan məhsulları
0.6
0.8
1.3
99.4
99.2
98.7
Meyvə və giləmeyvə
0.5
0.5
0.4
99.5
99.5
99.6
Üzüm
6.1
4.7
7.8
93.9
95.3
92.2
Yaşıl çay yarpağı
5.0
30.8
28.4
95.0
69.2
71.6

Mal-qara və quş əti (kəsilmiş çəkidə)

11.2
11.9
13.7
88.8
88.1
86.3
Süd
0.6
0.7
0.8
99.4
99.3
99.2
Yumurta
33.9
29.5
34.3
66.1
70.5
65.7
Yun (fiziki çəkidə)
3.0
2.8
2.8
97.0
97.2
97.2
 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin istehsal fəaliyyətinə dair əsas göstəriciləri

 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cəmi əkin sahəsi, min.ha
74.6
46.1
38.5
43.5
43.8
41.5
44.5
o cümlədən:
dənli və dənli paxlalı bitkilər
49.3
33.4
26.7
28.8
30.2
26.3
25.2
texniki bitkilər
11.9
3.8
2.8
3.8
3.9
4.2
5.2

kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri

1.4
1.3
1.0
1.1
1.1
1
1.6
yem bitkiləri
12
7.6
8.0
9.8
8.6
10
12.5

Mal-qaranın sayı (ilin axırına), min baş:

iri buynuzlu mal-qara
18.1
16.8
17.8
20.6
22.5
23.5
25.8
onlardan inək və camışlar
6.4
5.9
6.4
7.9
8.6
8.7
9.7
donuzlar
2.8
4.5
5.5
7.9
7.2
6.5
5.2

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, min ton:

taxıl: (ilkin çəkidə)
78.2
66.1
50.2
55.6
58.6
49.5
53.3
(təmiz çəkidə)
75.6
64
48.7
53.8
56.8
47.5
51.7
pambıq
7.2
3.8
3.2
4.5
5
4.2
4.2
tütün
0.7
0.3
0.3
0.3
0.4
0
0.1

şəkər çuğunduru, (sənaye emalı üşün)

1.3
0.5
0.2
0.1
1.8
3.8
4.9
dən üçün günəbaxan
0.2
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.5
kartof
0.6
2.2
0.9
1.2
1.7
1.8
1.3
tərəvəz
12.1
7.6
8.1
8.1
8.2
6
8
bostan məhsulları
2.6
1.8
1.9
1.8
2.2
2.8
5.2
meyvə və giləmeyvə
2.5
1.4
2.3
3
2.8
3.1
3.0
üzüm
4.4
1.9
3.1
1.3
4.9
4.4
8.0
yaşıl çay yarpağı
0.1
0.0
0.0
0.0
0.04
0.2
0.14

mal-qara və quş əti (kəsilmiş çəkidə)

1.3
9.1
11.7
16.6
16.8
18.5
19.9
süd
5.5
5.4
6.3
7.3
8.1
8.8
10.2
yumurta, milyon ədəd
50.9
112.6
249.3
279
296.7
224.6
298.5

yun (fiziki çəkidə), min ton

0.5
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
 

Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında istehsal olunan
əsas kənd təsərrüfatı məhsulları, (min ton)

 
2000
2003
2004
2005
2006
2007
min ton
ümumi istehsala faizlə
Taxıl:
ilkin çəkidə
1462
2007.6
2102.6
2068.1
2029.4
1951.1
97.3
təmiz çəkidə
1433.3
1961.9
2052.1
2020.5
1984.9
1913.4
97.4
Pambıq
84.3
96.4
131.2
191.6
125.9
95.9
95.8
Tütün
16.6
4.4
6.2
6.7
4.8
2.8
96.5

Şəkər çuğunduru (sənaye emalı üçün)

45.4
128.7
56.7
34.8
163.4
137.0
96.5
Dən üçün günəbaxan
3.5
18.0
14.1
15.8
15.7
12.9
96.2
Katrof
468.4
768.1
929.2
1081.4
997.5
1036
99.9
Tərəvəz
768.7
1038.2
1068.1
1119.1
1180.4
1219.3
99.3
Bostan məhsulları
258.4
354.7
353.5
361.6
359.3
412.4
98.7
Meyvə və giləmeyvə
474.5
569.8
421.6
622.9
659.3
674.8
99.6
Üzüm
72.5
61.9
53.6
74.8
89.7
95.3
92.2
Yaşıl çay yarpağı
1.0
0.9
1.0
0.7
0.45
0.34
70.8

Mal-qara və quş əti (kəsilmiş çəkidə)

107.4
122.7
127.1
132.8
137.0
147.3
88.1
Süd
1025.6
1161.5
1206.4
1243.8
1290.7
1331.1
99.2
Yumurta, milyon ədəd
491.7
432.6
550.4
577.9
536.3
572.5
65.7
Yun (fiziki çəkidə)
10.4
11.8
11.9
12.7
13.2
13.8
97.2
 
Fərdi sahibkar təsərrüfatları
 
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fərdi sahibkar təsərrüfatları
3248
2589
2607
2661
2681
2456
2467

Onlara ayrılmış torpaq sahələri, min ha

30.4
20.1
21.7
25.1
22.6
23.5
24.1

Torpaq sahəsinin orta ölçüsü, ha

9.4
7.8
8.3
9.5
8.4
9.6
9.7
 
yuxarı