AQRAR SAHƏDƏ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏR

Aqrar bölmənin inkişafı istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir:

- torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmini;

- kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının bərpası;

- aqrar bölmənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi;

- aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafının dəstəklənməsi;

- rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının artırılmasının stimullaşdırılması;

- aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması;

- aqrar bölmənin hüquqi normativ bazasının təkmilləşdirilməsi;

- aqrar bölmənin elmi-metodiki təminatının və kadr hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsi.

Kənd təsərrüfatı sektorunda yaradılan əlavə dəyərin həcmi, mln. AZN-lə

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatları və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnoz göstəriciləri
yuxarı